Stwórz profil
Dane osobowe

  • *
  • *
  • *
Ten formularz pozwala stworzyć profil, który jest niezbędny do składania zamówień. Pamiętaj, że te informacje są niezbędne do prawidłowego korzystania z naszych usług. Wszystkie przekazane nam informacje będą traktowane jako poufne. Nigdy nie będziemy ich sprzedawać, wymieniać ani urynkowiać w jakikolwiek inny sposób.
Kontakt 32 444 63 06
Sprzedaż bok@chillblast.pl

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

                                  Chillblast  z 23 listopada 2016 r.                              

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Chillblast;

4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.chillblast.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy IT TECH SERVICES sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. Producent- podmiot tożsamy ze sklepem internetowy- określenie używane w odniesieniu do sytuacji kiedy w niniejszym regulaminie mowa o odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej lub gwarancję. 

II. Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.chillblast.pl.  

§ 2.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 3.

Sklep internetowy, działający pod www.chillblast.pl., prowadzony jest przez IT TECH SERVICES sp. z o.o., ul. Kościelna 1, 44-200 Rybnik, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Gliwice X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000652526, kapitał zakładowy w kwocie 5000zł opłacony w całości, REGON: 366092524, NIP: 6423198917

§ 4.

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

§ 5.

Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe za pomocą każdego urządzenia elektronicznego obsługującego jakąkolwiek przeglądarkę internetową.

 

§ 6.

W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

§ 7.

1.      Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa IT TECH SERVICES sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.      Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.chillblast.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

3.      Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

§ 8.

Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.

§ 9.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

§ 10

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

§ 11

1. IT TECH SERVICES sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,   w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez  IT TECH SERVICES sp. z o.o.  w organizacji za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię  IT TECH SERVICES sp. z o.o..

2. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody  IT TECH SERVICES sp. z o.o..

§ 12

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§ 13

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla IT TECH SERVICES sp. z o.o.,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

§ 14

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.chillblast.pl, dokonać wyboru sprzętu elektronicznego, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

§ 15

Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

§ 16

W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

§ 17

Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

 

§ 18

W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

§ 19

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z  IT TECH SERVICES sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1

§ 20

Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną [potwierdzenie zawarcia umowy zakupu ], zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

§ 21

Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

§ 22

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


V. Dostawa

§ 23

Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

§ 24

Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub inne metody dostawy jak np. dostawa transportem własnym lub możliwość osobistego odbioru. Koszty dostawy wynoszą https://chillblast.pl/delivery.html. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

§ 25

Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

§ 26

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.chillblast.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

§ 27

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.


VI. Ceny i metody płatności

§ 28

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

§ 29

Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego,

b) płatnością w systemie PayPal


VII. Prawo odstąpienia od umowy

§ 30

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

§ 31

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odbioru Towaru.

§ 32

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

§ 33

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na naszej stronie internetowej.

§ 34

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 35

W celu zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy Klient musi posiadać oryginalne opakowanie Towary z wszystkimi jego elementami. Jeśli Klient nie posiada opakowania może zakupić takie opakowanie u producenta w kwocie 100,00 złotych.

§ 36

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia Towaru wskutek użycia do jego transportu nieoryginalnego opakowania.

 

Skutki odstąpienia od umowy

§ 37

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep),

§ 38

Klient zwraca otrzymany Towar niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

§ 39

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie wyraził zgodę na inne rozwiązanie. Klient w każdym przypadku nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

§ 40

 IT TECH SERVICES sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

§ 41

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres bok@chillblast.pl. IT TECH SERVICES sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 42

IT TECH SERVICES sp. z o.o. jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w niniejszym regulaminie. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, który znajduje się w Rybniku przy ul. Kościelna 1.    

§ 43

Gwarancja na zakupiony towar wynosi 5 lat, jednakże Producent odpowiada względem Klienta za wymianę części na swój koszt oraz robociznę i transport Towaru w dwóch kierunkach przez okres dwóch lat od dnia doręczenia towarów, pozostałe 3 lata Producent odpowiada tylko w odniesieniu do robocizny, koszt wymiany części oraz transport Towaru leży po stronie Klienta. Ponadto, każdy zakupiony komputer z logo Chillblast, posiada dożywotnie wsparcie techniczne przez telefon, email oraz przez zdalny pulpit.

§ 44

Klient powinien zachować oryginalne opakowanie Towaru w celu ułatwienia dostawy Towaru do serwisu. W przypadku, gdy Klient nie zachowa opakowania Towaru, a potem oddaje Towar do serwisu może zakupić oryginalne opakowanie za cenę 100,00 złotych.

§ 45

Jeżeli Klient odda do serwisu Towar w nieoryginalnym opakowaniu, a Towar ulegnie uszkodzeniu podczas transportu Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za wyrządzona tym szkodę.

§ 46

Klient ma prawo ingerencji w Towar w zakresie jego ulepszania (takie jak: wymiana napędu DVD, twardy dysk, dodatkowa karta, pamięć RAM) bez wpływu na gwarancję, jednakże Producent nie ponosi odpowiedzialność za problemy wynikające z instalacji tych przedmiotów.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 47

 IT TECH SERVICES sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

§ 48

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić  IT TECH SERVICES sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

§ 49

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: 44-200 Rybnik, ul. Kościelna 1, mailowo pod adres bok@chillblast.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

§ 50

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

§ 51

 IT TECH SERVICES sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

§ 52

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy  IT TECH SERVICES sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 53

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy  IT TECH SERVICES sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę  IT TECH SERVICES sp. z o.o..

§ 54

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.